Museifilosofi

Museets identitet och profil

Mannerheim-museet är ett Helsingforshem och ett museum över en storman i Finlands huvudstad. Museet upprätthålls sedan 1951 av Mannerheimstiftelsen.

Mannerheim-museet är ett personhistoriskt och kulturhistoriskt museum som presenterar ett hem, dess interiörer och föremål samt mannen vars hem det var. Museet bekantar också besökarna med delar av Finlands nationella historia och av Europas historia, och presenterar föremål och berättelser som anknyter till konsten och samhället. Stadsvillan på Kalliolinnavägen innehåller också ett arkiv och ett relativt stort privatbibliotek. Det finns många berättelser att berätta i detta hus, huvudpersonen själv levde ett långt liv som ger stoff till flera till och med motstridiga historier.

År 1951 öppnade Mannerheim-museet dörrarna för den nyfikna medborgaren som med respekt och nyfikenhet kunde stiga in i den nyss bortgångne stormannens privata sfär och rum. I dag är besökaren lika ofta en utländsk gäst för vilken husets berömda ägare kan vara en avlägsen historisk person och landets historia är okänd. Samtidigt som besökarprofilen över åren har förändrats har också nya generationer tagit över verksamheten inom huset. Mannerheim-museet möter i dag många utmaningar som museum och plats i staden. Det förflutna och det nya ska befrukta varandra när museet söker sin plats i dagens museifält och samhälle. Ett modernt museum är en organisation som tar ansvar både för sitt särskilda föremål och för nationens minne och kulturarv. Museet ska dela av sin kunskap och vara i dialog med sin omvärld.

Museer som skildrar Finlands historia, eller museer som presenterar eller bygger myten om Mannerheim kan uppföras var som helst i Finland, men ingen annanstans i landet finns Marskalkens eget hem som museum. Den autentiska miljön och Mannerheims hem har därför ett stort värde så länge som minnet av Finlands Marskalk Mannerheim vårdas i Finland.

Museets målsättningar

Museets verksamhet har sin grund i den mångsidiga historiekultur som har uppstått och skapats omkring Marskalk Mannerheim och hans roll i Finlands historia. Runt denna allmänna huvudmålsättning finns flera enskilda delmålsättningar.

Museets viktigaste uppgift är att presentera den historiska personen Mannerheim. I denna uppgift bygger museet på mångsidig vetenskaplig forskning om Marskalken och hans tid. Vi ska upprätthålla en vidsynt och respektfull inställning till olika synpunkter och perspektiv, och stödjer en berikande dialog mellan olika aktörer och utgångspunkter. Museet följer med intresse med både vetenskapliga och konstnärliga projekt kring ämnet Mannerheim. Vår uppgift är att vara en stödjande instans, inte en moraliserande portvakt.

Mannerheim-museets uppgift är i första hand att presentera Finlands nationella historia, men museet är också en plats där mötet mellan det nationella, det europeiska och det utomeuropeiska blir synligt, inte bara genom besökarna som kommer från olika delar av världen, utan också i hög grad genom Marskalken själv och hans skiftesrika liv och verksamhet. Som ett museum i tiden ska Mannerheim-museet lyfta fram både det nationella och det internationella i sin utställningsverksamhet och service. Ytterligare en målsättning är att i utställningar upprätthålla en god balans mellan den krigshistoriskt intressanta Mannerheim och den civila mannen och hans värld. Stormannen Mannerheim har många ansikten och museets uppgift är att intressera sig för dem alla.

Ett hemmuseum

Stommen i Mannerheim-museets verksamhet är den permanenta utställning som hemmet i villan på Kalliolinnavägen utgör. Museet står öppet för större och mindre grupper, och besöken i Marskalkens hem sker alltid under ledning av en guide. Att uppleva hemmuseet med en erfaren och språkkunnig guide öppnar nya perspektiv för museets gäster och skapar möjligheter för diskussion med besökarna.

Tillfälliga utställningar

Ett sätt att ge museet synlighet och väcka intresse hos allmänhet är att ordna varierande tillfälliga utställningar. Två rum i museet står till förfogande för detta ändamål. Syftet är att varje tillfällig utställning ska lämna något permanent spår efter sig, till exempel i form av traditionella publikationer, pedagogisk verksamhet eller i digital form. Museet söker i sin utställningsverksamhet en balans mellan det traditionella eller etablerade och det experimentella.

Museet och samhället

Mannerheim-museet utvecklar sitt samarbete med andra liknande museer och med andra aktörer i samhället. Museet upprätthåller också kontakter till forskningen. Forskningen och den akademiska kunskapen är en ständigt närvarande komponent i vår verksamhet. Mannerheim-museet verkar som en brobyggare mellan det rika populärhistoriska intresset i samhället för Finlands Marskalk och den professionella historieforskningen med dess nätverk och utgångspunkter.

Vår uppgift är att presentera en människa, hans liv och öden samt den fysiska miljö han skapade omkring sig i sitt hem i Helsingfors. Därutöver ska museet kunna berätta om och presentera företeelser och händelser i det finländska samhället. Fosterländskhet som en sammanhållande kraft är centralt för museet i dess verksamhet, liksom också en strävan att föra fram och stödja mångkultur och mångspråkighet i historien och i dagens samhälle. Museet ska undersöka berättelserna om Mannerheim på ett mångsidigt sätt. Vi ska i vår verksamhet kunna betjäna de olika typer av besökare som vi har. Den stora allmänheten, inhemska och utländska turister och besökare lika väl som statsmaktens gäster och andra påverkare ska alla bli emottagna på ett ändamålsenligt sätt.