Mannerheim-stiftelsen

Såsom min yttersta vilja och testamente bestämmer ja beträffande nedannämnda egendom såsom följer: Den till mig, Gustaf Mannerheim, av Finlands folk den 25 augusti 1919 under namn av 'General Gustaf Mannerheims nationalfond' överlämnade hedersgåva, innehöll bland annat följande bestämmelse: 'Bedja vi Eder såsom en hedersgåva emottaga denna fond vars räntemedel stå till Edert fria personliga förfogande under Eder livstid och som sedermera skola användas enligt av Eder givna anvisningar'.

msaatio pic 1

Marskalk Mannerheim inspekterar trupperna på dimissionsfesten av den 56:e årskursen av Officersskolan. Foto: Sundström (Försvarsmakterna)

Detta är inledningsorden i marskalken av Finlands testamente, undertecknat 16.8.1945, som samtidigt utgör stadgarna för General Gustaf Mannerheims Nationalfond (i dag Mannerheim-stiftelsen). Till denna dag genomför stiftelsens styrelse marskalkens sista vilja: att bevilja lovande finska officerare stipendier för studier vid utländska krigshögskolor. Numera utdelar stiftelsen sina stipendier på förslag av Försvarshögskolan. Tack vare stipendierna har under decenniernas lopp hundratals officerare kunnat studera vid de bästa utländska krigshögskolorna.

Mannerheim-museet

Stiftelsens primära syfte är att bevilja stipendier. Dessutom upprätthåller stiftelsen Mannerheim-museet. Denna uppgift ingick inte bland de ursprungliga av marskalken bestämda uppgifterna, utan styrelsen fattade beslutet att grunda museet efter Mannerheims död.

Arkivsamlingen

Marskalken av Finlands dokument och korrespondens ägs av stiftelsen men finns deponerade i Riksarkivet. För att studera arkivsamlingen behövs tillstånd av en företrädare för stiftelsen samt av riksarkivarien. Dessutom har stiftelsen ett omfattande bildarkiv, som förvaras i Mannerheim-museet.

Stiftelsen äger rättigheterna till marskalken av Finlands Minnen samt till allt som Mannerheim har skrivit (med undantag av dagboken från ritten genom Asien, till vilken Finsk-Ugriska Sällskapet äger rättigheterna).

msaatio pic 2

President Juho Kusti Paasikivi (1870-1956) på Mannerheim-museets öppningsfest. Till höger är museets första intendent O.R. Bäckman. (Lehtikuva)

Stiftelsen bildas

Under Mannerheims livstid hade styrelsen tre medlemmar utom honom själv. Enligt stadgarna fick styrelsen efter hans död sex nya medlemmar, tillsatta enligt tjänsteställning.

Stiftelsens styrelse består alltjämt i enlighet med denna princip av nio medlemmar, då de tre ursprungliga medlemmarna själva väljer sina efterträdare. Stiftelsens tillgångar bygger på de penninggåvor som Mannerheim vid olika tidpunkter fick av finska folket, bl.a. den Stora Nationaladressen från år 1919 och gåvorna på 70- och 75-årsdagen. År 1945 ombildades alla dessa tillgångar till General Mannerheims Nationalfond, som i dag bär namnet Mannerheim-stiftelsen. Samtidigt upprättades testamentet, som utgör stiftelsens stadgar.

 signature